Škola a ekologie

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, vznikla k datu 1. 1. 2012 sloučením dvou opavských škol – Střední školy poštovních a logistických služeb a Obchodní akademie. I po sloučení oběma školám záleží na zdravém životním prostředí a pokračují ve své činnosti v oblasti ekologie. náhled Střední škola poštovních a logistických služeb díky aktivitě paní Mgr. Denisy Vojáčkové Grymové získala grant z prostředků mikroprojektů Euroregionu Silesia. Projekt byl zaměřen na hospodaření s odpady a byl zpracován ve spolupráci s polskou školou. Žáci obou škol porovnávali tuto oblast na obou stranách hranice, navštívili řadu firem, ve kterých sledovali, jak nakládají s odpady. V rámci projektu bylo zakoupeno školní vybavení pro třídění odpadu. Tento projekt získal certifikát kvality eTwinning.

Přestože tento projekt byl realizován již v roce 2005, škola, ve své snaze uchovávat zdravé životní prostředí i pro budoucnost stále pokračuje a tento trend nebyl přerušen ani sloučením s Obchodní akademií.

náhled V roce 2010 se Střední škola poštovních a logistických služeb přihlásila do soutěže o titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje. V soutěži se umístila na 6. místě v kraji a získala referenční list s tímto titulem za mimořádné ekologické aktivity.


náhled I v následujícím roce škola své aktivity v oblasti ekologie nepřerušila a rozšířila je i do oblasti sběru elektroodpadu. Škola má právo používat na svých internetových stránkách logo „Zelená škola“, které mohou používat jen ty školy, které se aktivně zabývají tříděním elektroodpadu. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče a baterie mohou být odloženy do sběrného boxu, který je umístěn v prostorách školy na Otické ulici.

V roce 2011 se konal v Ostravě Ekologický kongres, kterého se škola účastnila. Žák Kamil Bublík vytvořil krátký film zaměřený na nutnost hospodaření s vodou, třídění odpadu a dopad na životní prostředí.

V letošním roce se žáci školy tohoto kongresu opět zúčastní. Dva žáci třídy P4 připravili prezentace na téma Doprava 2012, prezentace jsou zaměřeny na vliv stále se rozvíjející dopravy na životní prostředí. Oba žáci studují obor Provoz a ekonomika dopravy a letošní zaměření ostravského ekologického kongresu je pro ně po odborné stránce velmi blízké.

Ve škole probíhá také projekt „Den pro život“, který je zaměřen na upevňování zdraví mladého člověka a přijetí aktivního přístupu k ochraně životního prostředí a na prokázání schopnosti žáků orientovat se a chránit sebe i druhé v případě mimořádných událostí.

Projekt je zaměřen na zdraví člověka, dopady činnosti člověka na životní prostředí a ochranu přírody a je realizován vždy od listopadu do června daného školního roku. Žáci pracují v tříčlenných skupinách, řeší zadaná témata a v závěru školního roku formou prezentace a skupinové diskuze probíhá obhajoba projektové práce.

Řada ekologicky zaměřených aktivit je součástí školních vzdělávacích programů, škola pravidelně zařazuje do výuky témata související s environmentálním vzděláváním a výchovou. Environmentální problematika je škole velmi blízká a žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s životním prostředím v průběhu celého studia. Podrobnější informace o zmíněných ekologických aktivitách školy jsou uvedeny na internetových stránkách odloučeného pracoviště školy na Otické ulici.

Ing. Jindra Germaničová
publikováno: 10. listopadu 2012

Zelená škola

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Ekologický kongres

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Environmentální projekt – Euroregion Silesia – eTwinning

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled